WYSIWYG Web Builder

NIP na paragonie


Pierwszego stycznia 2020 weszły w życie nowe przepisy w zakresie ewidencjonowana sprzedaży na kasach fiskalnych.

W przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym, tylko w przypadku, gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż. Zmiana przepisów wprowadzająca NIP jako obowiązkowy element paragonu, na podstawie którego może zostać wystawiona faktura, dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy firmami.
W przypadku transakcji pomiędzy firmą a osobą prywatną, obowiązują przepisy w brzmieniu dotychczasowym. Oznacza to, że zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na żądanie nabywcy w terminie: do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży - pod warunkiem, że żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym sprzedaż miała miejsce bądź otrzymano całość lub część zapłaty lub nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania - pod warunkiem, że żądanie ma miejsce po końcu miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Niestety ustawodawca nie przewidział postępowania na wypadek, gdy na paragonie pomyłkowo nie został wskazany NIP nabywcy, w szczególności nie dopuścił możliwości korygowania takich paragonów. W konsekwencji w przypadkach takich prawo do udokumentowania danej sprzedaży fakturą wystawioną na rzecz podatnika będzie na podstawie art. 106b ust. 5 ustawy o VAT wyłączone (a naruszenie tego zakazu sankcjonowane). Jest przy tym mało prawdopodobne, aby przed 1 stycznia 2020 r. coś się w tej kwestii zmieniło (w szczególności nie są projektowane żadne przepisy w tym zakresie). A zatem w przypadku takim nie będzie możliwe zgodne z przepisami wycofanie się z popełnionego błędu (polegającego na wystawieniu paragonu bez NIP nabywcy i wyłączeniu przez to możliwości wystawienia faktury na rzecz podatnika).
Obowiązkowy dodatkowy element na paragonie, do którego może zostać wystawiona faktura, to wymóg obejmujący wszystkie branże. Twórcy ustawy nowelizacyjnej przewidzieli też rozwiązanie dla podatników użytkujących kasy fiskalne starszego typu - nieposiadające technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie. Sprzedawca, który zostanie poinformowany o potrzebie umieszczenia NIP-u nabywcy na paragonie, wydrukuje klientowi od razu fakturę. Nie ewidencjonuje więc takiej sprzedaży na kasie - postępuje tak samo jak w przypadku każdej innej transakcji na rzecz podmiotu gospodarczego.
Nowe przepisy nie zmuszą podatników do wymiany kas fiskalnych. Zmiany dotyczyć będą wyłącznie posiadaczy urządzeń dysponujących techniczną możliwością wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie.


autor: Zespół MMB Finanse
dodano: 2019-10-01