Zatrudnianie cudzoziemca


Polscy pracodawcy mogą zatrudniać cudzoziemców zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej, czyli umowy o dzieło lub umowy zlecenie. Swobodnie można zatrudniać obywateli Unii Europejskiej. Niemniej jednak osoby spoza UE muszą posiadać ważną wizę (lub inny dokument, który uprawnia je do pobytu na terytorium Polski). Co istotne osoby takie mogą wykonywać wyłącznie taką pracę na jaką otrzymały zezwolenie.

Obowiązek złożenia wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca leży po stronie pracodawcy. Wniosek składa się w urzędzie wojewódzkim (właściwym dla siedziby pracodawcy) na 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia.

MMB Finanse pomaga w uzupełnieniu wniosku doty-czącego zezwolenia na pracę, zwłaszcza pracowników z terytorium Ukrainy.

WYSIWYG Web Builder


autor: Zespół MMB Finanse
dodano: 2019-08-13